Responsible Phan Tấn Phát - Application Engineer
Last Update 07/27/2022
Completion Time 1 hour
Members 5
Sales Services Tất cả thành viên mới KSTK
  • Test Basic Sale Learning Schneider Electric
   10 xp
  • Basic Sale Training Schneider Electric Certificate
   10 xp

Schneider Electric

 28.91 billion

/ năm
 • Thiết bị điều khiển và tự động hoá (PLC & Scada)
 • Thiết bị điện hạ thế & Trung thế & cao thế
 • Thiết bị phụ trợ
 • Thiết bị đo lường công nghiệp

Danaher (HACH)

 29.453 billion

/ năm
  • Thiết bị đo phân tích công nghiệp (Hach)
  • Thiết bị đo phân tích PTN (Hach)
  •  Thiết bị đo quan trắc (OTT)
  • Thiết bị phụ trợ ngành nước, Life Sciences (Hach)

Endress Hauser

 2.6 billion

/ năm

 • Thiết bị đo lường công nghiệp
 • Thiết bị đo lường PTN
 •  
 •  

Schneider Electric